اعضای هیات علمی

محمدحسین راضی جلالی

محمدحسین راضی جلالی

محمدحسین راضی جلالی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 33330073
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ادینه بیگی-کیوان مطالعه ی برون تنی اثر فیستین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و تکثیر لیشمانیا اینفانتوم دکتری 1396/03/16
جعفر ارجمندیامچی طراحی وارزیابی تست الایزای غیر مستقیم جهت تشخیص فاسیولوز گاو کارشناسی ارشد 1389/10/26
زینب اسدی منحنی ایزوبولوگرام اثرات ضد لیشمانیایی آمیودارون و کتوکونازول کارشناسی ارشد 1392/07/30
زهرا اسدالهی مطالعه آلودگی تیلریایی غدد بزاقی کنه های هیالومای جدا شده از گاوان استان خوزستان کارشناسی ارشد 1390/10/17
اقابیگی-عاطفه ارزیابی اولیه امکان استفاده از آنتی ژن های دفعی ترشحی پروتواسکولکس و لایه ژرمینال کیست هیداتیک در تشخیص هیداتیدوز کارشناسی ارشد 1393/04/11
فیروز بیرانوند بررسی تغییرات برخی آنزیم های سرمی در آلودگی تجربی گوسفند به سیستی سرکوس تنیوکولیس کارشناسی ارشد 1390/10/07
مریم بسطامی شناسایی مورفومتری و مولکولی گونه های داکتیلوژیروس در آبشش تعدادی از ماهی های کپور علفخوار و کپور معمولی پرورشی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1397/11/10
کیا بهرام نژاد مطالعه ی ریخت شناسی و مولکولی بین گونه ای و داخل گونه ای فاسیولا در استان های گرمسیر و سردسیر غرب ایران دکتری
ارش جعفری ارزیابی پاسخ ایمنی ضد آنتی ژن های پیکری و دفعی ترشحی دیکروسلیوم دندریتیکم در گوسفندان آلوده به آن به روش وسترن بلات کارشناسی ارشد 1391/12/22
هدیه جعفری تعیین ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در علف خواران اهلی منطقۀ اهواز دکتری
علیرضا جعفری نایینی بررسی تناوب شبانه روزی ظهور میکروفیلر دیرو فیلاریا ایمیتس در سگ آلوده به کرم بالغ در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1389/09/08
فروزان جهانگیری نصر ارزیابی آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس(LAT) وهماگلوتیناسیون غیر مستقیم جهت تشخیص دیکروسلیوز گوسفند کارشناسی ارشد 1392/06/27
وجیهه خدادادیان : ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو کارشناسی ارشد 1389/10/26
لیلا دانه چین کلونینگ و بیان مناطق بالقوه آنتی ژنیک و اختصاصی پروتئین 3-3-14 فاسیولاژیگانتیکا کارشناسی ارشد 1390/06/29
لیلا درخشان بررسی تاثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانو ذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای و تغییرات برخی سایتوکین ها در موش کوچک آزمایشگاهی دکتری 1393/11/06
رک رک-زهرا بررسی شیوع سرمی آلودگی به فاسیولا در گوسفندان استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/08/06
عباس صحبتی طراحی وارزیابی تست الایزای غیر مستقیم جهت تشخیص فاسیولوز گوسفند کارشناسی ارشد 1389/11/11
بهمن طالبی مقایسه ریخت شناسی، ملکولی و فیلوژنی گونه های فاسیولای واجد و فاقد اسپرم گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1396/07/03
علیرضا فراهانی تعیین آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم درگونه های کنه های سخت جدا شده از گوسفندان در چهار منطقه آب و هوایی ایران دکتری
سجاد فضعلی مطالعه تغییرات برخی هورمون های غدد تیروئید و فوق کلیه در آلودگی طبیعی گاو به فاسیولا ژیگانتیکا کارشناسی ارشد 1394/06/29
مسعود کاکایی ارزیابی کانترایمونوالکتروفورز در تشخیص پادتن ضد سیستی سرکوس تنیوکولیس در آلودگی تجربی گوسفند کارشناسی ارشد 1390/10/14
حسین گله دار مطالعه شیوع سرمی آلودگی به فاسیولا در گوسفندان استان خوزستان کارشناسی ارشد 1392/02/17
فاطمه مجتهدی بررسی آلودگی سبزیجات مصرفی شهر اهواز به انگل‌های بیماری زا و مقایسه ی روش های مختلف سالم سازی در برطرف نمودن آلودگی های انگلی کارشناسی ارشد 1389/03/29

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه