اعضای هیات علمی

علیرضا غدیری

علیرضا غدیری

علیرضا غدیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: +98 611 3330011-19
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی یادگاری مطالعه رادیوگرافی اندازه‌های قلب در تعدادی از گربه‌های سالم شهر اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
جواد آذری بیدسکان مطالعه یافته‌های اولتراسونوگرافی کبد گاو دورگ کارشناسی ارشد 1387/01/01
نسترن اکبری یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید در فصول سرد و گرم در گربه کارشناسی ارشد 1393/06/26
مریم بروغنی مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی غیر طبیعی کبد در گاوهای ارجاعی به بخش داخلی دانشکده دامپزشکی اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/08
سعاد بشیری ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده ی پروستات و بیضه در سگهای بومی سالم کارشناسی ارشد 1392/03/01
امیر توکلی گارماسه مطالعه برش نگاری رایانه‌ای (سی‌تی) مقاطع عرضی و پشتی محوطه شکمی گربه کارشناسی ارشد 1389/04/15
میلاد جواهرکلام مطالعه ی رادیوگرافی شاخصهای توازن سم در اسبهای ارجاعی به بیمارستان آموزشی دامپزشکی اهواز کارشناسی ارشد 1398/04/25
حسین حسین پور مقایسه جهار نمای رادیوگرافی برای تشخیص تورم نگاری و پرده ی صفاق ضربه ای در گاو کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه خلیلی تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در گربه کارشناسی ارشد
محمدتقی دانش زاده بررسی آناتومی توموگرافی کامپیوتری دستگاه تنفس و دستگاه قلب و عروق ناحیه تنة مرغ و خروس بالغ بومی کارشناسی ارشد 1380/01/01
مرضیه رجبعلی‌پور مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید در دو فصل سرد و گرم در سگ های بومی منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1391/07/23
مرضیه رسولی اشکفتکی بررسی تاثیر حالت گماری در اندازه گیری ابعاد کلیه به وسیله ی اولتراسونوگرافی در سگهای سالم کارشناسی ارشد 1394/06/29
امین رنجبر بررسی مقایسه‌ای اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی غده پروستات سگ کارشناسی ارشد 1383/01/01
مهسا زاهدی مطالعه ی اندازه گیری کبد در گربه با توموگرافی کامپیوتری و اولتراسونوگرافی کارشناسی ارشد 1396/04/28
سیده کیمیا زمردیان ارزیابی میزان شیوع نقاط رادیولوسنت در برجستگی استخوان درشت نی در تصاویر رادیوگرافی در سگ کارشناسی ارشد 1400/07/10
مسعود سلطانی الوار مطالعه اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری گوسفند کارشناسی ارشد 1384/01/01
وحیده شکاری مطالعه برش نگاری رایانه ای مقاطع عرضی و پشتی قفسه سینه و محوطه شکمی سنجاب ایرانی Sciurus anomalus)) کارشناسی ارشد 1393/12/19
آرمین شمسایی نژاد میلوگرافی گردنی با آیودیکسانول و آیوهکسال در سگ کارشناسی ارشد 1392/04/16
زهرا شمسه برآورد اندازه تقریبی کبد گربه موکوتاه اهلی با اولتراسونوگرافی کارشناسی ارشد 1395/06/27
شهرزاد صمیمی مقایسه اولتراسونوگرافی و اندازه‌گیری مستقیم در تعیین ابعاد و حجم کلیه‌ها در سگ کارشناسی ارشد 1387/01/01
رضا ظاهری شهماروندی مطالعه یافته‌های اولتراسونوگرافی کبد گوسفند کارشناسی ارشد 1384/01/01
فاطمه عبداللهی مطالعه یافته‌های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری کارشناسی ارشد 1387/01/01
سعید غیاثی مطالعه آیوهکسال بعنوان ماده حاجب در رادیوگرافی در دستگاه گوارش کبوتر بومی کارشناسی ارشد 1382/01/01
علی غلامی سپهوند مطالعه ی رادیوگرافی قلب و مقایسه ابعاد آن با برخی از استخوانهای قفسه ی سینه در گوساله کارشناسی ارشد
غزاله فضلی مقایسة‌ رادیوگرافی اندازه‌های قلب با تعدادی از ساختارهای قفسه سینه سگ کارشناسی ارشد 1385/01/01
زهرا قادری مقایسه اثر اوروگرافی ترشحی در گربه‌ با استفاده از آیوهکسال و آیودیکسانول کارشناسی ارشد 1385/01/01
سینا کیان ارثی مطالعه ی امکان تخمین اندازه ی کبد با اولتراسونوگرافی و ارتباط آن با وزن و ابعاد واقعی در سگ کارشناسی ارشد 1392/12/24
امیر کربلایی شفیعی مطالعه تزریق داخل استخوانی آیوهکسال برای یوروگرافی درکبوتر کارشناسی ارشد 1382/01/01
امیرابراهیم کمالی مطالعه برش نگاری رایانه ای مقاطع عرضی، پشتی و سهمی سر سنجاب ایرانی Sciurus anomalus کارشناسی ارشد 1394/08/05
عبداله میر مطالعه یافته‌های اولتراسونوگرافی کبد بز کارشناسی ارشد 1385/01/01
امید ممبینی مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم کارشناسی ارشد 1387/01/01
رضا مومنی مطالعه یافته‌های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری بز کارشناسی ارشد 1386/01/01
قاسم ناساری مطالعه سی‌تی ناحیه سر طوطی طوقی کارشناسی ارشد 1386/01/01
امین نیک نژاد مطالعه برش نگاری رایانه‌ای مقاطه عرضی و پشتی قفسه سینه گربه کارشناسی ارشد 1389/04/15
شماره تماس: +98 611 3330011-19
پست الکترونیکی: