اعضای هیات علمی

سید رضا فاطمی طباطبایی

سید رضا فاطمی طباطبایی

سید رضا فاطمی طباطبایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-33330073
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا امیری اثر ال کارنیتن بر تغییرات ناشی از تنش گرمایی بر اسپرم، استرس اکسیداتیو و مارکرهای آپوپتوز بیضه در موش های سوری کارشناسی ارشد 1396/12/07
سعید ایوانی تاثیر نانوتیوب های کربن چند دیواره بر نقاط پایانی تولید مثلی و عصبی- رفتاری موش سوری کارشناسی ارشد 1391/10/02
زیبا بختیاری وارسته اثر بتائین بر رفتار شبه اضطرابی و فعالیت حرکتی موش سوری کارشناسی ارشد 1394/11/07
راتا بیگدلو بررسی اثرات سیستم کانابینوئیدی در هسته سپتوم جانبی رت بر روی رفتارهای مرتبط با اضطراب کارشناسی ارشد 1389/12/23
ایمان پارسی اثر عصاره متانولی برگ درخت گردو بر آنزیم های مخاطی روده کوچک رت های دیابتی کارشناسی ارشد 1390/12/24
سمانه پیرزاده اثر آنتی ونوم و ویتامین C بر تغییرات انسولین و کورتیزول در رت های مسموم شده با سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس کارشناسی ارشد 1389/08/12
سمیه جاویدان پور بررسی اثر هیپوگلیسمیک عصاره متانولی برگ درخت و پوست میوه گردو در رتهای دیابتی کارشناسی ارشد 1390/07/30
ستار جعفری اثر ورزش تناوبی بر انشعابات سرخرگ های کرونری در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین کارشناسی ارشد 1397/11/14
صدیقه چاجی اثر عصاره یونجه بر پوکی استخوان در موش های صحرایی اواریکتومی کارشناسی ارشد 1394/07/25
امین چاروسایی اثر تجویز وریدی محلول های هیپرتونیک کلرید سدیم و هیپراسموتیک دکستروز بر سیمای لیپیدی گوساله های نوزاد کارشناسی ارشد 1390/11/09
رضا چلداوی اثراسانس زیره سبزبرحافظه و اضطراب در موش های کوچک دیابتی کارشناسی ارشد 1396/02/06
عبدالرحمن حردانی اثر اسانس زیره بر تعداد و کیفیت اسپرم های اپیدیدیمی در موش های سوری سالم و دیابتی کارشناسی ارشد 1396/04/11
اسمعیل خدایی اثر MK-801 بر اختلالات نورولوژیکی متعاقب ایسکمی مغزی در رت کارشناسی ارشد 1391/04/12
رضا دارابی نژاد اثر کولین بر حافظه فضایی مدل مبتلا به اختلال شناخت در اثر تزریق استرپتوزوتوسین داخل بطن مغز موش های صحرایی کارشناسی ارشد 1393/08/26
فریده دلفی اثر افزایش تستوسترون و مهار گیرنده آن بر آپوپتوز ناشی از تنش گرمایی بیضه در سلول های پوششی مجاری اسپرم ساز و وضعیت اسپرم های اپیدیدیمی موش سوری کارشناسی ارشد 1397/12/01
لیلا رحیمی مطالعه اثر حفاظتی ویتامین E در مقابل دیابت ملیتوس و تحمل بیماری در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت ملیتوس بوسیله استرپتوزیسین کارشناسی ارشد 1384/01/01
معصومه رشنو تاثیر نانو ذره نقره بر شاخص های تولید مثلی موش های سوری باردار و تکامل عصبی- رفتاری زاده های آنها کارشناسی ارشد 1392/07/28
بهرام رضایی بیستونی مقایسه سطح هورمون های تیروئیدی سرم و ید ادراری گاوهای هلشتاین در کشتارگاه های اهواز و کرمانشاه در فصول تابستان و زمستان کارشناسی ارشد 1392/04/11
خدیجه زارع مقایسه تاثیرروغن کنجد وروغن کره برحافظه احترازی رتهای دیابتی کارشناسی ارشد 1389/11/17
الهام سجادی اثر بتایین بر یادگیری و حافظه فضایی در اختلال شناختی ناشی از تزریق داخل بطن مغزی استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی نر بالغ کارشناسی ارشد 1394/10/28
هادی سمیزه اثر عصاره یونجه بر حافظه فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اواریکتومی شده کارشناسی ارشد 1394/11/05
سمیه شادمهر اثر بتایین بر اختلالات اسپرماتوژنز ناشی از تنش گرمایی در موش سوری کارشناسی ارشد 1394/11/05
سمیه شیخ اثر کلرید آلومینیوم بر حافظه احترازی و اضطراب رتهای دیابتی و غیر دیابتی کارشناسی ارشد 1389/12/04
صفایی-فرشاد اثرات نانو ذرات نقره بر تعادل و یادگیری حرکتی موش های صحرایی و وضعیت اکسیداتیو مخچه کارشناسی ارشد 1393/11/05
مهدیه ظهوریان پردل اثر سرم فیزیولوژی، محلول هیپرتونیک نمکی و محلول هیپرتونیک قندی بر الکتروکاردیو گرام سگ کارشناسی ارشد 1393/11/07
زهرا عباسی مطالعه ی اثر روغن کنجد بر عملکرد بیضه ی رت های دیابتی کارشناسی ارشد 1389/12/25
مرضیه عباس پور فارسی: اثر تحریک گیرنده GLP-1 با استفاده از لیراگلوتاید بر ضربان قلب به دنبال تحریک و مهار رفلکس بارورسپتوری در موش های سوری تغذیه شده با غذای پرچرب کارشناسی ارشد
مهتاب عباس زاده تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر مقاومت انسولینی ناشی از جیره پر چرب در رت کارشناسی ارشد 1391/11/15
افسانه عربی تغییرات هورمون های متابولیک تیروییدی در طی دوران بارداری در مادیان های نژاد کُرد کارشناسی ارشد 1390/12/01
ناصر عساکره اثر پودر سیر بر دفاع تام آنتی‌اکسیدانت سرم در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1386/01/01
مجید عسکری پور اثر عصاره آبی و الکلی خرفه بر استرس اکسیداتیو و عملکرد کلیوی به دنبال ایسکمی- رپرفیوژن کلیه موش صحرایی کارشناسی ارشد 1392/11/28
عنبریان-فرشته اثرات مواجهه با نانو ذرات اکسید آهن بر کارآیی تولید مثلی موش های سوری باردار و رشد شناسی عصبی- رفتاری زاده ها کارشناسی ارشد 1393/07/09
زینب فراستی اثر کلسترول و سیمواستاتین بر حافظه اجتنابی در موشهای صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد 1390/11/12
فریمانه-جواد مقایسه اثر یون و ذرات نانوی نقره بر حافظه فضایی و رفتارهای اضطرابی موش صحرایی کارشناسی ارشد 1393/08/18
سیدمهدی فیروزان اثر مصرف لسیتین در دوران بارداری و شیردهی بر حافظه احترازی غیر فعال زاده‌های رت کارشناسی ارشد 1391/07/30
شهاب قادری مطالعه حافظه فضایی زاده های موش سوری متعاقب تجویز نانوذره نقره در دوران بارداری کارشناسی ارشد 1392/10/04
امیرحسین کاظمی اثر استانوزولول بر حافظه و رفتارهای شبه اضطرابی موش های صحرایی کم تحرک و فعال کارشناسی ارشد
زهرا کاکولوند اثر سرم های نمکی و قندی هیپرتونیک بر برخی پارامترهای هماتولوژیک، همودینامیک و متابولیک در سگ های سالم کارشناسی ارشد
ناهید کبیری اثر افزایش حساسیت به انسولین بر بیان ژن کمرین در تخمدان پلی کیستیک موش صحرایی کارشناسی ارشد 1391/07/29
نگار کی شمس مقایسه اثر وانادات آمونیوم با نانو وانادات آمونیوم در موش های صحرایی دیابتی کارشناسی ارشد 1390/04/20
محمدیان-صدیقه مطالعه حافظه فضایی زاده های موش سوری متعاقب تجویز نانوذره اکسید آهن در دوران بارداری کارشناسی ارشد 1393/06/31
یاسمین محمدعلی پور اثر بتایین بر صدمات ایسکمی رپرفیوژن کلیه موش صحرایی کارشناسی ارشد 1394/08/04
مبین مکی پور اثر سرم های نمکی ایزوتونیک و هیپرتونیک بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و متابولیک گربه کارشناسی ارشد 1394/06/29
مهدی ابادی-بابک بررسی اثر مواجهه قبل از تولد با نانو ذرات نقره بر برخی رفتارهای توله های موش صحرایی و بیان ژن های تیروزین هیدروکسیلاز و مونوآمین اکسیداز A در مغز کارشناسی ارشد 1393/09/05
هدی موالی زاده مطالعه تغییرات برخی شاخص‌های فاز حاد بدنبال تزریق سم عقرب‌های Hottentottasuly Mesobuthus eupeusphilipsi در کارشناسی ارشد 1388/04/14
عبداله ناصری نقاط پایانی تولید مثلی و عصبی- رفتاری متعاقب مواجهه مادری با کربن 60 در موش سوری کارشناسی ارشد 1391/12/22
فرزانه نعمتی تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد 1391/12/20
آرزو نیک نژاد اثر عصاره هیدروالکلی اکیناسه پورپوره آ بر تغییرات سرمی و هیپوکامپی TNFα و IL-1β متعاقب ایسکمی ریپرفیوژن مغزی در موش صحرایی کارشناسی ارشد 1392/12/24
شیبا یوسفوند اثر کم کاری تجربی تیروئید بر رشد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی کارشناسی ارشد 1391/07/22
شماره تماس: 0611-33330073
پست الکترونیکی: