لیست اسامی مصاحبه ی غیر حضوری آزمون دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های پرندگان سال 1400

لیست اسامی مصاحبه ی غیر حضوری آزمون دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های پرندگان سال 1400


لیست اسامی مصاحبه ی غیر حضوری آزمون دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های پرندگان سال 1400

 

 

لیست اسامی مصاحبه ی غیر حضوری

آزمون دکتری تخصصی بهداشت و بیمار­ی­های پرندگان سال 1400

 

دانلود اسامی