جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی


جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی دکتری PhD انگل ­شناسی

عنوان

مطالعه مورفولوژیک و ژنتیکی نوچه‌های لینگواتولا سراتا جدا شده از نشخوارکنندگان جنوب غرب و شرق ایران و ارزیابی روند پاسخ‌های ایمنی هومورال متعاقب آلودگی تجربی در سگ

روز و ساعت و تاریخ جلسه

یکشنبه  24/05/400 ساعت 11

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa1