اطلاعیـه‌ی پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشنـاسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

اطلاعیـه‌ی پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشنـاسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱


اطلاعیـه‌ی پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشنـاسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

با شادباش و خوش آمدگویی به پذیرفته‌شدگان دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز، به آگاهی می‌رساند که نام‌نویسی از پذیرفته‌شدگان در دو مرحله و به‌صورت غیرحضوری  در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۸/۳ لغایت ۱۴۰۰/۸/۵ انجام می‌پذیرد. برای دریافت اطلاعیه‌ی ثبت‌نام و فرم‌های مربوطه روی آنها کلیک کنید.

اطلاعیه‌ی ثبت نام

فرم تعهد دانشجویان مشمول

تعهدنامه‌ی عدم اشتغال به کار

فرم درخواست تاییدیه تحصیلی

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

فرم شماره ۳

فرم شماره ۴