درباره گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام

 

 

گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام یکی از گروه های تعریف شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد که هدف اصلی آن آشنایی دانشجویان رشته دامپزشکی با اصول پایه و اساسی تغذیه دام ها و نحوه مدیریت و رسیدگی بهداشتی گله های دامی می باشد. همچنین از اهداف این گروه آشنایی با مسائل مرتبط باژنیک و اصول وراثت پذیری در دام ها می باشد.

 

 

در حال حاضر واحدهایی از قبیل اصول تغذیه دام و طیور، تغذیه اختصاصی دام، بهداشت و پرورش دام، اصول اصلاح نژاد دام و ... در این گروه ارائه می گردد.

گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام در یک مقطع تحصیلی، مقطع دکترای عمومی دامپزشکی در دانشکده فعال می باشد.