داروخانه بیمارستان دامپزشکی

 

ساعات کار داروخانه بیمارستان دامپزشکی 8 صبح تا 15 بعداز ظهر