آیین نامه ها

« بازگشت

آیین نامه های کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه‌نامۀ اجرائی دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوستۀ دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژۀ دانشجویان ورودی ۹۸-۱۳۹۷ و پس از آن) این شیوه‌نامه در ۳۵ ماده و ۴۴ تبصره در جلسۀ شمارۀ ۱۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستۀ ورودی ۹۸-۱۳۹۷ و پس از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. دانلود (23,592.0k)
شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید چمران اهواز (ویزه دانشجویان ورودی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن ) این شیوه نامه در ۳۵ ماده و ۴۴ تبصره در جلسه شماره ۱۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم الاجراست . دانلود (22,989.1k)