آیین نامه های پژوهشی

« بازگشت

آیین نامه های بخش ارتباط با صنعت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه فرصت مطالعاتی صنعت وزارت عتف دانلود (1,148.1k)
آئین نامه فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه شهید چمران دانلود (268.9k)
شیوه نامه اجرایی و نظارتی دکتری پژوهش محور دانلود (947.6k)