اعضای هیات علمی

حسین حمیدی نجات

change-logo

حسین حمیدی نجات    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611- 3330010
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیمی-منصور طراحی واکسن DNAبر پایه آنتی ژن EMA-1تیلریا اکویی و ارزیابی ایمنوژنسیتی آن در موش سوری دکتری 1396/07/12
فرشاد اکبرنژاد مطالعه سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در میش‌های سقط کرده در منطقه اهواز به روش آگلوتیناسیون اصلاح شده کارشناسی ارشد 1386/01/01
جبار اله ویسی بررسی آلودگی توکسوپلاسمایی گوشت بزهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز به روش PCR کارشناسی ارشد 1394/10/15
محمد باقری بررسی مولکولی حضور آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در کنه های سخت استان خوزستان کارشناسی ارشد 1395/10/26
فاطمه برون مطالعه فونتیک پشه‌های آنوفل بالغ تالاب شادگان کارشناسی ارشد 1389/02/25
فاطمه پژوم مطالعه میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و فیلوژنی گونه‌های ریپی‌سفالوس دکتری
شراره پهلوان مطالعۀ مولکولی آلودگی سگ های روستایی اطراف شهر اهواز به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم کارشناسی ارشد 1395/06/21
مینا پورجولا بررسی آلودگی به ساکوسیت در فرآورده گوشتی همبرگر به روش هضمی آنزیمی کارشناسی ارشد 1388/08/12
عباس حاتمی شناسایی گونه های سارکوسیستیس گوسفندان کشتار شده در شهرستان های اهواز و خرم آباد با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد 1390/12/17
پدرام حدادمولایان شناسایی گونه های سارکوسیستیس گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR-RFLP کارشناسی ارشد 1391/06/28
احمد حیدرزاده یگانه مطالعۀ پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی برخی از اندام های داخلی رت مبتلا به توکسوپلاسموز تجربی کارشناسی ارشد 1393/06/31
حسینی برافتابی-سیدهادی مطالعۀ فون کنه های سخت گوسفندان ناحیۀ شرق خوزستان و بررسی مولکولی حضور تک یاخته های تیلریا و بابزیا درآن ها کارشناسی ارشد 1394/06/31
حمدباغستانی-اتوسا بررسی اولیه ی آلودگی به تری تریکوموناس فتوس در گربه های شهرستان اهواز کارشناسی ارشد
لیدا خالقی رستمکلایی بررسی تغییرات آنزیم های تروپونین و کراتین فسفوکیناز در آلودگی تجربی به توکسوپلاسما گوندای در موش سوری کارشناسی ارشد 1392/09/27
لیدا خالقی رستم کلایی بررسی اثر فراکسیون های مختلف سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندای دکتری
مینا دشتیان نژاد مطالعه ی برون­ تنی اثر گیاه گز روغنی و خار مریم بر توکسوپلاسما گوندای کارشناسی ارشد 1397/12/08
رضایی قلعه-فاطمه مطالعۀ مولکولی و سرم شناسی توکسوپلاسما گوندای در گربه های ولگرد شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/10/29
شیخ زاده تک ابی-مریم بررسی یافته های هماتولوژی و تغییرات لیپیدهای سرم در گربه های آلوده به توکسوپلاسما گوندای کارشناسی ارشد
محمود شکراللهی بررسی آلودگی ماکیان بومی شهرستان اهواز به توکسوپلاسما گوندای کارشناسی ارشد 1389/09/15
مهران طهماسبی بررسی شیوع آلودگی به دیکروسلیوم دندریتیکوم در گوسفندان استان خوزستان باروش الایزای خانگی کارشناسی ارشد 1392/04/12
رقیه قزوینی مطالعۀ آلودگی گاو و گاومیش های اهواز به آناپلاسما مارژیناله کارشناسی ارشد 1394/10/30
مرضیه کفایت ارزیابی پروتئین نوترکیب NC1GRA7 در تشخیص آنتی بادی های ضد نئوسپورا کانینوم در گاو و گاومیش به روش الیزا دکتری 1391/12/23
مهرداد محبوب کنفی مطالعه پاتولوژیک اثرات اکیناسه پورپورا بر ضایعات ناشی از آلودگی تجربی ماکیان گوشتی به آیمریا تنلا کارشناسی ارشد 1391/08/30
سارا محمدعلی گل طراحی روش دات- الایزا جهت تشخیص آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاو و مقایسه آن با کیت تجاری کارشناسی ارشد 1389/11/04
کیومرث نورمحمدی مطالعۀ فراوانی و تشخیص مولکولی کریپتوسپوریدیوم در ماکیان استان لرستان کارشناسی ارشد 1392/03/11
مرتضی نورمحمدی بررسی برخی از فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی گاوهای فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا کارشناسی ارشد 1391/06/30
نورمحمدی-مرتضی تعیین ژنوتیپ جدایه های توکسوپلاسما گوندای از جنین های سقط شده‌ی گوسفند در استان‌های خوزستان و لرستان دکتری 1396/10/02

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه