عناوین کتاب های فارسی موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

شماره راهنما

سال انتشار

عنوان

نویسنده

۴ض ،۷الف/ ۸۸۳/۵۱۰۵‏ TK

۱۳۷۹

[ Internet Explorer 5اينترنت اكسپلورر ۵ ]در يك نگاه

‏ضرغامي ،محمدرضا،۱۳۵۰-

۱۳۶۸ ۹الف/ ۵۸۲‏ RC

۱۳۶۸

Basic

-

۱۳۷۲ ۹ن ،۸م / ۸/۷۸۸۷‏ TK

۱۳۷۲

[ MODEMمودم ] به زبان ساده

‏نيمرشيم ،جك،۱۹۴۹-

۱۳۷۶ ۲ف۹الف/ ۸۷۵/۵۱۰۵‏ TK

۱۳۷۶

[ Internetاينترنت ] به زبان ساده

‏فالك،بنت

۴ه،۲ع / ۸۸۲/۵۱۰۵‏ TK

۱۳۸۱

۱۰۰۰[ هزار]سايت برتر دامپزشكي ،كشاورزي و جانورشناسي

‏عبدي ،محمدكاظم ،۱۳۵۳-

۴ه/،۲ن / ۵/۶۱‏ QR

۱۳۶۴

۱۵۰۰ سوال انتخابي ميكروبيولوژي همراه پاسخها و ماخذ

‏ناظم ،محمد

۹س /،۹گ / ۲/۴۱‏ QR

۱۳۶۰

۳۰[سي ] جلسه در آزمايشگاه ميكرب شناسي عمومي

‏گيبي ،ويليام ال

۴ه/،۴ك/ ۶۷۳‏ QL

۱۳۵۷

۱۰۰۱ سوال و جواب درباره پرندگان

‏كروييك شانك،آلن

۱۳۸۰ ۲آ،۴ب ۱۷۱‏ SH

۱۳۸۰

‏آبزي پروري براي دامپزشكان : مديريت پرورش ماهي و بيماريها

‏براون ،ليديا

۲۳آ،۹و/ ۵۲۴‏ RG

۱۳۴۹ - ۱۳۴۶

‏آبستني و زايمان[ ويليامز]

‏ايستمن ،نيكلسون جوزف،۱۸۹۵-

۲آ/،۳ي /‏ PIR

۱۳۵۶

‏آبشارهاي آفتاب : مجموعه شعر

‏بحيوي ،عباسعلي

۲آ/،۲ق/ ۹۸۱‏ QC

۱۳۶۲

‏آب و هواي كره زمين

‏قايمي ،هوشنگ ،گردآورنده و مترجم

۸۲گ /،۲ك/ ۹۴۴۵‏ TH

۱۳۶۲

‏آتش و آتش سوزي: آموزش هايي در ايمني و بهداشت كارخانه هاو

‏گل محمدي ،حسن

۴آ/،۹ف/ ۶/۲۲‏ BP

۱۳۵۲

‏آداب معاشرت محمد ص

‏فيض كاشاني ،محمدبن شاه مرتضي

۴۲آ/،۴۵ب / ۲۶۰۳‏ PT

۱۳۵۰،۱۳۵۱

‏آدم آدم است

‏برشت ،برتولت ،۱۸۹۸-۱۹۶۵

۱۳۶۲ ۴آ،۲۳۱ك/ ۳‏ PZ

۱۳۴۸

‏آزادي يا مرگ

‏كازانتزاكيس ،نيكوس ،۱۸۸۳ - ۱۹۵۷

۴آ/،۲ه/ ۶۷۱‏ TP

۱۳۶۴

‏آزمايش روغنها و چربيها

‏هاشمي تنكابني ،ابراهيم

۴آ/،۷م / ۵/۹۲۷‏ RC

۱۳۵۶

‏آزمايشهاي مفاصل

-

۱۳۷۵ ۴ف ۱۸۵‏ QR

۱۳۷۵

‏آزمايشهاي ميكروبي آب وپساب

‏فدراسيون كنترل آلودگي آب WPCF

۱۳۷۸ ۴آ،۴ك ۱۱۵‏ QR

۱۳۷۰،۱۳۷۸

‏آزمونهاي ميكربي مواد غذايي

‏كريم ،گيتي ،۱۳۲۰-

۵آ/،۹ن / ۶۲۹‏ RG

۱۳۶۲

‏آسفكسي جنين و فلج مغزي

‏نيسوندر،كنث آر.

۵آ/ ۲۵‏ RB

۱۳۵۵-

‏آسيب شناسي

-

۴آ/،۵آ/ ۲۵‏ RB

۱۳۵۵]

‏آسيب شناسي آزردگيهاي سيستم ريتكوآندوتليال

‏آرمين ،كمال الدين ،۱۲۹۴-

۵آ/،۴ف/ ۱۹۱‏ LC

۱۳۳۶

‏آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات

‏فرجاد،محمدحسين

۵آ/،۸۲الف/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۶۱

‏آسيب شناسي اختصاصي

‏اندرسون ،ويليام

۵آ/ ۷۶۹‏ SF

۱۳۴۹

‏آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي

-

۵آ،۹ك/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۷۶-۱۳۷۳

‏آسيب شناسي پايه

‏كومار،ويني

۱۳۸۲ ۵۲آ،۹ك/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۸۲

‏آسيب شناسي پايه اختصاصي

‏كومار،ويني

۵۲آ،۹ك/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۸۳

‏آسيب شناسي پايه رابينز

‏كومار،ويني

۱۳۸۲ ۵۲آ،۹ك ۱۱۱‏ RB

۱۳۸۱

‏آسيب شناسي پايه عمومي

‏كومار،ويني

۱۳۴۳/ ۵آ/،۷الف/ ۷۶۹‏ SF

۱۳۴۳

‏آسيب شناسي دامپزشكي

‏امري ،علي اكبر

۱۳۴۵/ ۵آ/،۷الف/ ۷۶۹‏ SF

۱۳۴۵

‏آسيب شناسي دامپزشكي ،تومورها

‏امري ،علي اكبر

۵آ/،۲ت / ۷۶۹‏ SF

۱۳۶۵

‏آسيب شناسي دامپزشكي عمومي

‏تامسون ،ر .ژ

۵۲آ/،۲ر/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۶۷،۱۳۵۶

‏آسيب شناسي رابينز :اصول پاتولوژيك بيماريها

‏رابينز،استنلي ليونارد،۱۹۱۵-

۲م ،۴ف/ ۱۷۱‏ SH

۱۳۸۱

‏آسيب شناسي سيستميك ماهي

‏فرگوسن ،هيو ويليام ،۱۹۴۹-

۵آ،۸الف/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۶۳-

‏آسيب شناسي عمومي

‏امامي ،حسين

۵آ/،۸س / ۲۵‏ RB

۱۳۵۶

‏آسيب شناسي عمومي" پاتولوژي عمومي"

‏سلطاني نسب ،رضا

۵آ،۲ق/ ۳۱‏ HV

۱۳۶۴

‏آسيبها و عوارض اجتماعي : ريشه يابي ،پيشگيري ،درمان

‏قايمي ،علي ،۱۳۱۶-

۵آ،۶ر/ ۱۸۱‏ QR

۱۳۶۳

‏آشنايي با ايمني شناسي براي دانشجويان پزشكي

‏رضايي ،حميدرضا

۵آ/،۸ت / ۴۶‏ QR

۱۳۷۶

‏آشنايي با باكتريولوژي پزشكي

‏توانايي ،ندا

۹الف،۲ص / ۶۲/۳۸۰‏ SH

۱۳۸۰

‏آشنايي با پرورش ميگو

‏صادقي ،ناصر،۱۳۵۲-

۱۳۷۷ ۵آ،۹۷ب / ۷۶‏ QA

۱۳۷۷

‏آشنايي با تكنولوژي اطلاعاتي

‏بين ،كيت ،۱۹۴۵-

۵آ،۹پ / ۵/۷۸‏ RC

۱۳۸۱

‏آشنايي با دستگاههاي راديوگرافي

‏پناهنده ،حميدرضا،۱۳۵۹-

۵آ،۷الف/ ۴۲۶‏ SF

۱۳۷۷

‏آشنايي با رفتارشناسي ،بهداشت و بيماريهاي سگ

‏افروزي ،فريبرز،۱۳۵۱- ،گردآورنده و مترجم

۱۳۵۶/ ۵آ/،۲م / ۵/۱۷۱‏ HB

۱۳۵۶،۱۳۵۰=۲۵۳۶

‏آشنايي با علم اقتصاد

‏ماي ،لودويك

۵آ،۶م / ۱۵‏ BBR

-

‏آشنايي با علوم اسلامي

‏مطهري ،مرتضي ،۱۲۹۹ - ۱۳۵۸

۵آ،۶م ۱۵‏ BBR

-

‏آشنايي با علوم اسلامي

‏مطهري ،مرتضي ،۱۲۹۹-۱۳۵۸

۵آ/،۶م / ۴/۶۵‏ BP

-

‏آشنايي با قرآن : شناخت قرآن

‏مطهري ،مرتضي ،۱۲۹۹-۱۳۵۸

۲ك،۹ن / ۶۶۵‏ Z

۱۳۷۶

‏آشنايي با كتابخانه و منابع آن

‏نيك كار،مليحه ،۱۳۳۴-

۴ش ،۲ژ/ ۱۷۷‏ T

۱۳۶۴

‏آشنايي با نحوه حمايت و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي و تكنولوژي در ژاپن

‏شريفي ،محمدعلي

۷آ/،۲ب / ۹۳۷‏ SB

۱۳۶۴

‏آفات فرآورده هاي انباري و روشهاي مبارزه

‏باقري زنور،ابراهيم

۷چ ،۸۸خ/ خ۰۸‏ SB

۱۳۶۹

‏آفات مهم چغندر قند و طرق مبارزه با آنها

‏خيري ،محمد

۸۸خ۷چ / ۶۰۸‏ SB

۱۳۶۹

‏آفات مهم چغندر قند و طرق مبارزه با آنها

‏خيري ،محمد

۸۸خ۷چ / ۶۰۸‏ SB

۱۳۶۹

‏آفات مهم چغندر قند و طرق مبارزه با آنها

‏خيري ،محمد

۷آ/،۶م / ۹۵۱‏ SF

۱۳۶۳

‏آفت كشهاي مجازدرايران وكاربردآنها

‏مصدق،محمدسعيد

۷آ۴ي / ۳۵۷۱‏ PS

۱۳۷۰

‏آفرينش

‏ويدال ،گور،۱۹۲۵-

۷آ،۵آ/ ۳‏ PZ

۱۳۵۶

‏آقاي رييس جمهور

‏آستورياس ،ميگل آنخل

۷آ/،۲م / ۷۸‏ QL

۱۳۷۳

‏آكواريوم

‏مارشاك،ايليا ياكووليويچ ،۱۸۹۵ - ۱۹۵۳

۷آ،۸ع / ۴۵۷‏ SF

۱۳۶۲

‏آكواريوم ماهيهاي آبهاي شيرين

‏عمادي ،حسين

۱۳۷۹ ۷آ،۱۴الف ۷۸‏ QL

۱۳۷۹

‏آكواريوم نمادي ازطبيعت زير آب

‏ارجيني ،مهدي ،۱۳۵۳-

۱۳۶۴ ۷آ،۴ف/ ۷۳۲‏ RC

۱۳۶۴

‏آلرژي و بيماريهاي خودايمني

‏فريدحسيني ،رضا

۷آ،۲پ / ۱۱۹‏ RC

۱۳۷۶

‏آلودگي با كرمهاي قلابدار و كم خوني ناشي از آنها روشهاي پيشگيري و كنترل

‏پاولووسكي

۷آ،۹م / ۱۱۵‏ QR

۱۳۷۷

‏آلودگيهاي باكتريايي و قارچي مواد غذايي

‏مهدي زاده ،مهرانگيز

۷آ،۹م / ۱۱۵‏ QR

۱۳۷۷

‏آلودگيهاي باكتريايي و قارچي مواد غذايي

‏مهدي زاده ،مهرانگيز

۱۳۷۱ ۷آ،۲آ/ ۵۴۵‏ QH

۱۳۷۱

‏آلودگي يك مشكل جهاني در راه صنعت ماهيگيري

-

۱۳۷۶ ۸آ،۲د/ ۴۰۷‏ RA

۱۳۷۶

‏آمار پزشكي پايه - باليني

‏داوسون - ساندرز،بت

۹م ،۲ف/ ۵/۲۹‏ HA

۱۳۵۹

‏آمار حياتي : روشهاي آماري براي تحقيقات علمي در علوم پزشكي و بيولوژي

‏ميرحيدر،حسين ،۱۲۹۸-

۸آ،۲۴۹پ / ۲۷۶‏ QA

۱۳۸۳

‏آمار زيستي دامپزشكي ،علوم دامي و حيوانات آزمايشگاهي

‏پتري ،اويوا

۸آ/،۹و/ ۲۷۶‏ QA

۱۳۶۷،۱۳۶۴

‏آمار مقدماتي

‏ووناكات ،توماس ،۱۹۳۵

۸آ/ ۱۹۱‏ LC

۱۳۵۶

‏آموختن براي زيستن

-

۸آ،۴۶الف/ ۳۸۵‏ T

۱۳۷۹

‏آموزش[Photoshop فوتوشاپ ] به زبان ساده

‏ارفع ،ركسانا،۱۳۵۰-

۸آ/،۲ش / ۵/۴۱۵‏ QD

۱۳۶۱

‏آموزش آزمايشگاهي بيوشيمي : براي دانشجويان دانشكده هاي گروه هاي

‏شاملو،يوسف،۱۳۱۰-

۱۳۷۲ ۸آ،۹ك/ ۱۲/۲۷۶‏ QA

۱۳۷۲

‏آموزش آمار :صنعت - پزشكي - كشاورزي

‏كوزيس ،دونالد

۱۳۷۳ ۸آ،۹ش / ۶۴۴‏ RA

۱۳۷۳

‏آموزش بهداشت در كنترل شيستوزوميازيس

-

۹الف،۴۴ك/ ۸۷۵/۵۱۰۵‏ TK

۱۳۸۰

‏آموزش تصويري اينترنت

‏كرايناك،جو

۳۶ق،۹۴س / ۷۶/۷۶‏ QA

۱۳۷۹

‏آموزش جامع[ Windows NT ويندوز ان . تي]

‏قديم خاني ،علي ،۱۳۳۵-

۸آ،۷الف/ ۹۵‏ SF

۱۳۸۴

‏آموزش جيره نويسي در شرايط ايران

‏اكبري قرايي ،محمد

۹و،۲ق/ ۷۳/۷۶‏ QA

۱۳۸۰

‏آموزش زبان برنامه نويسي[Visual Basic 6 ويژوال بيسيك ۶]

‏قايم مقامي ،فريبرز،۱۳۳۹-

۸آ،۷س / ۷۶‏ QA

۱۳۷۷

‏آموزش سريع اپراتوري كامپيوتر

‏سعادت ،سعيد،۱۳۳۲-

۱۳۷۲ ۷س ۹۵ و/ ۷۶/۷۶‏ QA

۱۳۷۷

‏آموزش سريع ويندوز ۱/۳

‏سعادت ،سعيد،۱۳۳۲

۸آ،۲ب / ۵/۷۴‏ BP

-

‏آموزش قرآن خودآموز

‏بازرگان ،مهدي ،۱۲۸۶ - ۱۳۷۳

۱۳۸۰ ۸آ،۵ه/ ۸۸۸/۵۱۰۵‏ TK

۱۳۸۰

‏آموزش گام به گام[Frontpage 2000 فرانت پيج ۲۰۰۰]

‏هستر،نولان

۵۳الف،۷الف/ ۴/۵۵۴۸‏ HF

۱۳۸۰

‏آموزش گام به گام[MSEXcel 2000 ام . اس . اكسل ۲۰۰۰ ]پيشرفته

‏اسلامي ،محمود،۱۳۴۰-

۴و،۴۳ف/ ۵/۵۲‏ Z

۱۳۸۰

‏آموزش گام به گام[Word 2000,word xp 2002 ورد دو هزار،ورد اكس پي ۲۰۰۲]

‏فرسايي ،داريوش ،۱۳۳۹-

۴و،۴ف/ ۵/۵۲‏ Z

۱۳۸۰

‏آموزش گام به گام رايانه كار درجه ۲ درس[MS WORD ام . اس . ورد ]مطابق استاندارد با كد بين المللي ۲۸/۴۲-۳

‏فرسايي ،داريوش ،۱۳۳۹-

۸آ،۴۷ف/ ۳۸۵‏ T

۱۳۸۰

‏آموزش گام به گام رايانه كار درجه ۲ درس[Power point پاور پوينت ] مطابق استاندارد جديد كار و دانش و فني و حرفه اي كد بين المللي ۲۸/۴۲-۳

‏فرسايي ،داريوش ،۱۳۳۹-

۸۵آ،۹۴س /،۷۶/۷۶‏ QA

۱۳۷۹

‏آموزش گام به گام ويندوز ۹۸[نود و هشت] مقدماتي و پيشرفته

‏آندردال ،برايان

۸آ،۴ع / ۱۸/۲۳۰‏ BP

۱۳۶۶

‏آموزش و پرورش اسلامي

‏عزتي ،ابوالفضل ،۱۳۰۹-

۱۳۷۶ ۲م ۸آ/ ۲۰۱‏ QR

۱۳۷۵

‏آميب هاي آزادزي

‏مارتينز،اوگوستوخوليو

۱۳۶۳ ۸۷آ،۷الف/ ۲/۲۳‏ QM

۱۳۶۳[ تهران :] حسيني

‏آناتومي : اندام فوقاني ،اندام تحتاني ،مفاصلAnatomy,joints,upper limb,lower limb =

‏الهي ،بهرام ،۱۳۱۰-

۱۳۶۴ ۸آ،۷۶الف/ ۲/۲۳‏ QM

۱۳۶۴

‏آناتومي باليني

‏اليس ،هرولد،۱۹۲۶-

۱۳۷۵ ۸آ،۹ن / ۷۶۱‏ SF

۱۳۷۵

‏آناتومي پرندگان اهلي

‏نيكل ،ريشارد،۱۹۰۵-

۸آ/،۲ك/ ۲/۲۳‏ QM

۱۳۶۸

‏آناتومي تنه

‏كانينگهام ،دانيل جان ،۱۸۵۰-۱۹۰۹

۱۳۶۳ ۸آ،۷الف/ ۵۴۰‏ QM

۱۳۶۳

‏آناتومي تنه : قفسه سينه توراكسThorax = ،ابدومن شكمAbdomen = ،لگن پلويسPelvis =

‏الهي ،بهرام ،۱۳۱۰-

۸آ،۲ط/ ۵۳۵‏ QM

۱۳۶۵- ۱۳۶۶

‏آناتومي سر و گردن

‏طباطبايي ،محمود،۱۲۹۶-

۱۳۷۵ ۸آ۴گ / ۷۶۲‏ SF

۱۳۷۵

‏آناتومي و تشريح نشخواركنندگان

‏گرت ،فيليپ

۱۳۶۸ ۸آ،۹د/ ۲/۲۳‏ QM

۱۳۶۸

‏آناتومي و فيزيولوژي پايه براي پيراپزشكان

‏دين ،مايكل رونالد السن

۱۳۷۸ ۷آ/ ۳۳۴۹‏ PG

۱۳۷۷

‏آنا كارنينا

‏تولستوي ،لي يف نيكالايويچ ،۱۸۲۸ - ۱۹۱۰

۸آ/،۷م / ۲۶۷‏ RM

۱۳۶۴

‏آنتي بيوتيكها و شيميوتراپي

‏ملك زاده ،فريدون ،۱۳۱۲-

۲خ/،۸آ/ ۴۳۱‏ RS

۱۳۶۶

‏آنتي بيوتيكها و كموتراپي:

‏ختايي ،حسين

۱۳۶۶ ۸آ،۵الف/ ۶۴۸‏ RC

۱۳۶۶

‏آندوكرينولوژي : پاتوفيزيولوژي اسميت و تاير ۱۹۸۵

‏اسميت ،لويدهالي ،۱۹۲۴-

۸آ/،۳م / ۶۰۱‏ QP

۱۳۵۳

‏آنزيمها

‏محمدي ،حبيب الله

۱۳۷۲ ۸آ،۹ب / ۲۴۸‏ TP

۱۳۷۲

‏آنزيم ها در صنعت و پزشكي

‏بيكراستاف،گوردون

۸آ/،۸س / ۵/۸۰‏ RD

۱۳۵۸

‏آنستزي در اعمال جراحي مغز و پي

‏سميعيان ،بهدخت اسكويي

۱۳۷۸ ۷ر،۸آ ۶/۹۹۵‏ SF

۱۳۷۸

‏آنفلوانزاي طيور

‏رفيعي ،عليرضا،۱۳۴۸- ،گردآورنده و مترجم.

۱۳۶۳ ۸آ،۲۸۲ك/ ۳‏ PZ

۱۳۶۳

‏آواي كوهستان و سرزمين برف و هزار درنا

‏كاواباتا،ياسوناري ،۱۸۹۹ - ۱۹۷۲

۱۳۷۰ ۹آ،۹ك/ ۲۴۱‏ QC

۱۳۷۰

‏آهنگ پروتون ها :اساس تصويرسازي با رزونانس مغناطيسي

‏كوسمان ،آلن

۹آ،۷۸۶۸۶الف/ ۲۷۲‏ BP

۱۳۸۴

‏آيت عصمت ،نگاهي بر زندگي حضرت زهرا ع ،برگرفته از مجالس السنيه

‏امين ،محسن ،۱۸۶۵ - ۱۹۲۵ م

۲۸آ/،۴۰۹۶‏ KMH

۱۳۷۷

‏آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشكي كشور به انضمام دستور العمل و ضوابط صدور پروانه بيمارستان ،درمانگاه ،اشتغال به مايه كوبي ،امور درماني ،داروخانه ها و صدور مجوز توزيع داروهاي دامپزشكي موضوع ماده ۹ قانون سازمان دامپزشكي كشور

‏ايران. قوانين و احكام

۹آ،۳ح / ۸۰۱۷‏ PIR

۱۳۴۸

‏آيينه

‏حجازي ،محمد،۱۲۷۹-۱۳۵۲

۳م ،۳ش / ۸۴/۲۳۳‏ BP

۱۳۶۱

‏ابوذر

‏شريعتي ،علي ،۱۲۱۲-۱۳۵۶

۲۵الف،۹ش / ۳۲‏ BP

۱۳۶۰

‏ابوذر غفاري : اولين انقلابي اسلام

‏شهيدي ،جعفر،۱۲۹۷-

۲الف/،۹ذ/ ۶۵۱‏ RA

۱۳۶۸

‏اپيدمولوژي و بيماريهاي واگير

‏ذوقي ،اسمعيل

۱۳۷۰ ۲الف،۹۴م / ۶۵۱‏ RA

۱۳۷۰

‏اپيدميولوژي بيماريها

‏ميلر،ديويد لوييس

۱۳۷۹ ۲الف،۹ه ۸۱۰‏ SF

۱۳۷۹

‏اپيدميولوژي ،تشخيص و كنترل انگلهاي كرمي نشخواركنندگان

‏هنسن ،يورگن

۲الف۹ه/ ۶۵۱‏ RA

۱۳۷۶

‏اپيد ميولوژي در پزشكي

‏هنكنز،چارلز

۲الف،۷الف/ ۹/۷۸۰‏ SF

۱۳۷۸

‏اپيدميولوژي در دامپزشكي و تحقيقات

‏افشارپاد،كامران ،۱۳۲۲-

۱۳۷۸ ۲الف،۸ب / ۹/۷۸۰‏ SF

۱۳۷۸

‏اپيدميولوژي كاربردي دامپزشكي

‏بلاها،توماس ،ويراستار

۲الف/،۸الف/ ۹۹۵‏ SF

۱۳۷۱

‏اپيدميولوژي و تشخيص و درمان بيماريهاي طيور

‏اوحدي نيا،حسن

۲الف/،۸الف/ ۹۹۵‏ SF

۱۳۶۵

‏اپيدميولوژي و تشخيص و درمان بيماريهاي طيور

‏اوحدي نيا،حسن

۲الف/،۲م / ۲۵۳‏ SF

۱۳۷۱

‏اثر دو رگ گيري و افزايش توليد شير

‏مايسون ،ي. ل.

۲الف/،۴ج / ۹۵‏ SF

۱۳۵۱

‏اثر مواد موثر در تغذيه دام

‏جراح باشي رضوي ،احمد

۹ج ،۵الف/ ۵۷۲‏ QP

۱۳۶۴

‏اثر هورمونهاي جنسي بر رفتار

‏اسلاتر،پيتر جيمز برامول ،۱۹۴۲-

۳الف،۸ع / ۲۷۳‏ QA

۱۳۵۵-

‏احتمالات

‏عميدي ،علي

۱۳۸۰ ۳الف،۹ج / ۲۰۳‏ SF

۱۳۸۰

‏احتياجات پروتييني گاوهاي شيري مقايسه سيستمهاي معتبر پروتييني

‏جونز

۱۳۷۵ ۸۷ش / ۴۹۴‏ SF

۱۳۷۵

‏احتياجات غذايي طيور

‏شوراي ملي تحقيقات آمريكا .كميته تغذيه طيور

۳الف/،۹ك/ ۶۳۰‏ RC

۱۳۶۵

‏اختلالات آب و الكتروليتها

‏كولينز،ر .داگلاس

۳الف،۴م / ۹۶۷‏ SF

۱۳۷۶

‏اختلالات پستان در نشخواركنندگان

‏مرادي ،ابوالقاسم

۳الف/،۷م / ۴۹۰‏ SF

۱۳۶۱

‏اختلالات تخم مرغ

‏ملجايي ،حسن

۱۳۶۹ ۶الف/،۲ه/ ۸۰۱‏ RC

۱۳۶۹

‏اختلالات دستگاه گوارش

‏هاريسون ،تنسلي راندولف،۱۹۰۰-

۳الف/،۹د/ ۲۱‏ D

۱۳۵۶

‏اخگر انقلابها :مجموعه مقالات تاريخي

‏دهگان ،كاوه

۳الف،۲ش / ۴۴۵/۱۰۲‏ BP

۱۳۶۰

‏اخلاق اجتماعي : تفسير سوره حجرات

‏شبستري ،مرتضي

۱۳۶۴ ۳الف،۲س / ۸/۲۴۷‏ BP

۱۳۶۴

‏اخلاق اسلامي

‏سادات ،محمدعلي ،۱۳۲۷-

۵ع / ۸/۲۴۷‏ BP

‏[بي . تا].

‏اخلاق اسلامي

‏عسگراولادي ،حبيب اله

۳۶الف،۶م / ۲۳‏ HQ

‏[۱۳۶۷]

‏اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب

‏مطهري ،مرتضي ،۱۲۹۹-۱۳۵۸

۱۳۶۴ ۳الف،۷م / ۲۳‏ HQ

۱۳۶۴

‏اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب

‏مطهري ،مرتضي ،۱۲۹۹ - ۱۳۵۸

۳الف،۲ر/ ۱۰۱۱‏ BJ

۱۳۴۹

‏اخلاق و سياست در جامعه

‏راسل ،برتراند راسل ۱۸۷۲-۱۹۷۰

۴الف،۲س / ۴۵‏ PN

‏[۱۳۴۸]

‏ادبيات چيست ؟

‏سارتر،ژان پل ،۱۹۰۵-۱۹۸۰

۷ن /،۴الف/ ۴۰۳۲‏ PA

۱۳۷۰

‏اديسه

‏هومر

۴الف/،۸ك/ ۳‏ PZ

۱۳۶۹

‏اربابهاي آقچاساز

‏كمال ،ياشار

۱۳۷۶ ۴الف،۲ب / ۷۱۱‏ Z

۱۳۷۶

‏ارتباط شناسي و كتابداري

‏باد،جان

۴الف/،۷ر/ ۲۳۰‏ BP

۱۳۵۵

‏ارتجاع مدرن و رسالت ما

‏رفيع ،جلال

۹د/،۴الف/ ۲۰۱‏ H

‏[۱۳۵۸]

‏ارزش

‏دنيس هانري

۱۳۶۵ ۴الف/،۹الف/ ۴۰‏ RB

۱۳۶۵

‏ارزش شيمي حياتي بيوشيمي درطب باليني و تفسير آزمايشات

‏ايستام ،رابرت دنكن

۴الف/،۹ش / ۵۴۱‏ TX

۱۳۶۴

‏ارزش غذايي و روشهاي عملي كنترل بهداشتي و شيميايي بعضي از فرآورده هاي گوشتي ايران

‏شهراسبي ،حمزه

۱۳۵۳/ ۴الف/،۴ز/ ۲۷۵‏ BP

۱۳۵۳

‏ارزش ميراث صوفيه

‏زرين كوب ،عبدالحسين ،۱۳۰۱

۴الف/،۲ج / ۳۰۲RM م

۱۳۶۱

‏ارزشيابي تداخل اثر داروها

‏جامعه داروسازان آمريكا

۴الف،۲ح / ۲۷‏ HN

۱۳۵۶

‏ارزيابي ارزشها

‏حاج سيدجوادي ،علي اصغر،۱۳۰۴-

۱۳۸۴ ۴الف،۹م ۳۸/۶۶۹‏ RC

۱۳۸۴

‏ارزيابي الكتروكارديوگرافيك در بيماريهاي قلبي

‏مورفي ،جوزف

۸الف،۴الف/ ۱۰۵‏ SF

۱۳۷۶

‏ارزيابي ژنتيكي در دامپروري

‏امام جمعه كاشان ،ناصر

۴الف،۸الف/ ۱۰۵‏ SF

۱۳۷۶

‏ارزيابي ژنتيكي در دامپروري

‏امام جمعه كاشان ،ناصر

۴الف،۴ف/ ۸/۱۶‏ D

۱۳۷۵

‏ارزيابي شتابزده درباره : آرنولدتوين بي

‏فرحبخش ،عباس

۱۳۷۷ ۴الف۲ر/ ۴۸۵‏ B

۱۳۷۷

‏ارسطو

‏راس ،ويليام ديويد،۱۸۷۷-

۴الف/،۲ر/ ۵۰۲‏ HC

۱۳۵۳-۱۳۵۴

‏اروپا و عقب ماندگي آفريقا

‏رادني ،والتر

۴الف،۹چ / ۲۱۳‏ BP

۱۳۶۲

‏از احسا تا كرمان : درباره عقايد و آداب مراسم مذهبي شيخيه

‏چهاردهي ،نورالدين ،۱۲۹۷ - ۱۳۷۶

۴الف،۲ح / ۱۲۷‏ AC

۱۳۵۶

‏از اعماق

‏حاج سيد جوادي ،علي اصغر

۴الف/،۳آ/ ۱۸۱‏ QR

۱۳۵۵

‏از ايمونولوژي باليني تا آلرژي شناسي

‏آخوندزاده ،حيدر

۴الف/،۴ز/ ۸۰۷۶‏ PIR

۱۳۵۶

‏از چيزهاي ديگر :مجموعه نقد،يادداشت ،بررسي و نمايشواره

‏زرين كوب ،عبدالحسين ،۱۳۰۱-

۴الف/،۵م / ۸۳/۴۰۶‏ SB

۱۳۶۲

‏ازدياد و تكثير گلها از راه بذر

‏مشيري ،محمد

۹ز،۴ف/ ۵۶۸‏ QL

۱۳۶۱

‏از زندگي زنبورها

‏فريش ،كارل فون ،۱۸۸۶- ۱۹۸۲

۱۳۷۸ ۴الف،۹م / ۲۵۳‏ SF

۱۳۷۸

‏از شير چه مي دانيد؟ شيمي و تكنولوژي شير

‏ميرنظامي ضيابر،حسين ،۱۳۳۰-

۱۳۷۲ ۴الف،۴آ/ ۳۳۷۴PIR م

۱۳۷۲

‏از صبا تا نيما :تاريخ ۱۵۰ سال ادب فارسي

‏آرين پور،يحيي ،۱۲۸۶ - ۱۳۶۴

۴الف/،۷ف/ ۹۸۱‏ QB

‏فرانكلين

‏از كهكشهان تا انسان ،داستان پيدايش كاينات

‏ففر،جان ادوارد

۴الف،۹ن / ۸۱۶۴‏ PIR

۱۳۷۳

‏از گمشدگي تا رهايي

‏نيكبخت ،محمود

۴الف/،۲ن / ۱۳۴۹‏ DSR

۱۳۵۴

‏از ماست كه بر ماست

‏ناطق،هما

۴الف،۲ش / ۳۶۱‏ QH

۱۳۵۶=۲۵۳۶

‏از ميمون تا انسان براي نوجوانان

‏شايان ،فريدون

۵الف/،۴ب / ۱۴۵‏ RB

۱۳۵۱

‏اساس ايمني شناسي و ايمني شناسي خوني

‏برليان ،فروزنده جهانشاهي

۵الف،۴گ / ۵/۳۴‏ QP

۱۳۶۴

‏اساس فيزيولوژي باليني

‏گرين ،جان هربرت

۱۳۶۶ ۵الف/،۴گ / ۵/۳۴‏ QP

۱۳۶۶

‏اساس فيزيولوژي باليني

‏گرين ،جان هربرت

۱۳۷۷ ۸م ،۹گ / ۶۶۶‏ RM

۱۳۷۷

‏اسانس هاي گياهي و اثرات درماني آنها

‏مومني ،تاج خانم ،۱۳۳۰-

۵الف،۲الف/ ۲۹۱‏ SF

۱۳۸۴

‏اسب

‏ابراهيم پور،محمدتقي ،۱۳۰۸-

۵الف،۹الف/ ۳۰۹‏ SF

۱۳۷۰

‏اسب و تركمن : منتخبي از مقالات ارايه شده به نخستين كنگره پژوهش هاي علمي ،فرهنگي ،اسلامي و ورزشي اسب و اسبدواني

‏ايمانيان ،غلامرضا،گردآورنده

۵الف،۸الف/ ۴۴۶۸‏ PIR

۱۳۷۳

‏استاد شاعران رودكي : شرح حال ،گزيده اشعار با توضيح و گزارش

‏امامي ،نصرالله ،۱۳۲۸-

۵الف،۲آ/ ۶۷۵‏ Z

۱۳۸۱

‏استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران

-

۵الف،۷ت / ۶۸۴‏ Z

۱۳۷۷

‏استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

‏تعاوني ،شيرين خالقي ،۱۳۲۴-

۵الف،۳م / ۱۰۵‏ QM

۱۳۶۹

‏استخوانبندي سر و صورت

‏محمدي ،يوسف

۵الف،۲ط/ ۱۰۱‏ QM

۱۳۶۶

‏استخوان شناسي

‏طباطبايي ،محمود،۱۲۹۶-

۱۳۸۴ ۵الف،۲ع / ۷۶۱‏ SF

۱۳۸۴

‏استخوان شناسي توصيفي حيوانات اهلي

‏عباسي ،محسن

۱۳۸۴ ۵الف،۲ الف/،۸۲۱‏ QL

۱۳۸۴

‏استخوان شناسي مقايسه اي حيوانات اهلي

‏ابراهيمي سعادتلو،محمدعلي

۱۳۷۵/ ۵الف/،۳م / ۴۸‏ RB

۱۳۵۷

‏استفاده از آنزيمها در تشخيص بيماريها

‏محامدي ،شكوه

۵الف۹م / ۲۵۱۸‏ KMH

۱۳۷۸

‏استيضاح

‏مهاجراني ،عطااله ،۱۳۳۳-

۵الف/،۸ك/ ۵/۱۴۸۰‏ DSR

۱۳۵۹

‏استيلاي امپرياليسم بر ايران و تبديل اين كشور به نيمه مستعمره

‏كولاگينا،لوسيلا

۵الف/،۹م / ۱۱۴۸‏ BF

۱۳۴۹

‏اسرار هيپنوتيزم

‏مهرين ،مهرداد

۱۳۶۱ ۵الف،۸۵ر/ ۷/۱۱۹‏ DS

۳۴۹

‏اسراييل و عرب

‏رودنسون ،ماكسيم ،۱۹۱۵-

۵الف،۳ي / ۳۵۶۰‏ PS

۱۳۷۱

‏اسكارلت : ادامه بر باد رفته مارگارت ميچل

‏ريپلي ،الگزاندرا،۱۹۳۴-

۵الف،۹ل / ۷۶۱‏ SF

۱۳۶۳

‏اسكلتها :نگاهي به درون بدن جانوران

‏ليواداس ،مادلن

۵الف،۲ب / ۲/۱۶‏ BP

‏[بي تا].

‏اسلام جوان

‏بازرگان ،مهدي ،۱۲۸۶-

۵۴الف/،۴ش / ۱۱‏ BP

۱۳۶۰

‏اسلام شناسي

‏شريعتي ،علي

۵الف/ ۴۰۴‏ BP

۱۳۵۵

‏اسلام و آبي تازه اش بايد

-

۵الف/،۸س / ۶/۲۳۱‏ BP

-

‏اسلام و امنيت جهاني

‏السمان ،عبدالله

۵الف/،۹ع / ۵/۲۳۰‏ BP

۱۳۵۰

‏اسلام و سوسياليسم در مصر و سه گفتار ديگر

‏عنايت ،حميد،۱۳۱۱

۵الف/،۴ص / ۲۳۳‏ BP

۱۳۶۰

‏اسلام و فرهنگ قرن بيستم

‏صدر،موسي ،۱۳۰۷-

۵الف،۲ط/ ۳/۲۳۰‏ BP

‏[۱۳۵۴]

‏اسلام و مالكيت در مقايسه با نظامهاي اقتصادي غرب

‏طالقاني ،محمود،۱۲۸۶-۱۳۵۸

۵الف،۲د/ ۷/۱۵‏ BP

‏[۱۳۵۷]

‏اسلام و مسلمانان در روسيه

‏دانكاس ،هلن كارر

۵الف/،۴ص / ۲/۲۳۰‏ BP

۱۳۵۵

‏اسلام و مكتبهاي اقتصادي

‏صدر،محمدباقر

۵الف/،۷ص / ۱۳۶۸‏ DSR

۱۳۵۵

‏اسناد سياسي دوران قاجاريان

‏صفايي ،ابراهيم ،۱۲۹۲-

۲د/ ۶/،۱۵۰۲‏ DSR

-

‏اسناد لانه جاسوسي شماره ۹

‏دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

۵الف،۸ج / ۱۴۴۲‏ DSR

‏[۱۳۴۹]

‏اسناد و مدارك در باره : سيدجمال الدين اسدآبادي

‏جمالي اسد آبادي ،صفات الله

۹ن /،۵الف/ ۷/۲۸۹‏ DS

۱۳۵۶

‏اسناد و مكاتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيل

‏نوايي ،عبدالحسين ،۱۳۰۴-

۵الف/،۲ه/ ۸۶۲‏ RC

۱۳۶۴

‏اسهال هاي حاد عفوني

‏هاشمي ،حسين طرقي

۱۳۷۸ ۸آ،۸د/ ۹۸‏ SF

۱۳۷۸

‏اسيدهاي آمينه در تغذيه دام

‏دملو،فليكس ،ويراستار

۱۳۷۷ ۹س ،۵الف/ ۷۹۱‏ Z

۱۳۷۷

‏اشتراك منابع : همكاري و هماهنگي در خدمات كتابداري و اطلاع رساني

‏سيويل ،فيليپ هوپر

۹ب /،۵الف/ ۸۲‏ QR

۱۳۶۳

‏اشريشياكلي و نقش بيماري زايي آن در انسان و دام

‏بهارصفت ،منوچهر

۶الف،۹پ / ۱۲۳R م

۱۳۷۳

‏اصطلاحات پزشكي : جهت استفاده دانشجويان پزشكي - پرستاري و پيرا پزشكي

‏پيروزان ،زيبا،گردآورنده و مترجم

۶الف۸ع / ۱/۶۹۵‏ Z

۱۳۷۵

‏اصطلاحنامه" نما "نظام مبادله اطلاعات علمي - فني

-

۶الف،۸ك/ ۱۰۵‏ SF

۱۳۸۰

‏اصلاح نژاد دام : روش هاي پيش بيني ارزش ژنتيكي

‏كمرون

۱۳۶۲ ۹ش ،۵۲ك/ ۶۴۷۳‏ HD

۱۳۶۲

‏اصناف در عصر عباسي

‏شيخلي ،صباح ابراهيم سعيد

۶الف/،۴و/ ۴۶‏ QR

۱۳۶۳

‏اصول آزمايشهاي بيوشيميايي در ميكرب شناسي تشخيصي

‏وزيري ،بزرگمهر

۶الف/،۲م / ۳۴۷‏ RC

۱۳۵۵

‏اصول آناتومي و فيزيولوژي باليني اعصاب

‏مانتر،جان تينكهام ،۱۹۱۰-

۶الف/،۲۴م / ۶۵۱‏ RA

۱۳۶۳

‏اصول اپيدميولوژي

‏مازنر،جوديت س

۱۳۸۱ ۶الف،۹ش /،۵/۳۷۲‏ TP

۱۳۸۱

‏اصول اجرايي GMP جي . ام . پي . در صنايع غذايي

‏شويك لو،غلامرضا

۶الف،۲الف/ ۳۰۵۱‏ LB

۱۳۸۱-

‏اصول اندازه گيري در علوم تربيتي

‏ابل ،رابرت لوييس ،۱۹۱۰ - ۱۹۸۲ م.

۶الف/،۲ه/ ۲۶۱‏ RC

۱۳۶۵

‏اصول انكولوژي و بيماريهاي سرطاني

‏هاريسون ،تنسلي راندولف،۱۹۰۰

۶الف،۹ت / ۲/۷۵۷‏ SF

۱۳۷۰

‏اصول ايمني شناسي دامپزشكي

‏تيزارد،ايان

۱۳۷۰ ۶الف/،۹ر/ ۱۸۱‏ QR

۱۳۷۰

‏اصول ايمونوژي رويت ۱۹۹۱

‏رويت ،ايوان موريس

۱۳۷۱ ۶الف،۹ت / ۱۸۱‏ QR

۱۳۷۱

‏اصول ايمونولوژي پزشكي تيزارد

‏تيزارد،ايان

۱۳۶۸ ۶الف،۹ر/ ۱۸۱‏ QR

۱۳۶۸

‏اصول ايمونولوژي رويت

‏رويت ،ايوان موريس

۱۳۷۰ ۶الف/،۹۲ر/ ۱۸۱‏ QR

۱۳۷۰

‏اصول ايمونولوژي رويت

‏رويت ،ايوان موريس

۶الف،۴ك/ ۱۳۴‏ RG

۱۳۷۰

‏اصول باروري آزمايشگاهي

‏كريم زاده ،محمدعلي

۶الف،۴ه/ ۱۹۷۵‏ SF

۱۳۸۳

‏اصول بازرسي گوشت در كشورهاي درحال توسعه

‏هرندا،دراگو كارل

۱۳۷۸ ۶الف۹م / ۳۷۴‏ TP

۱۳۷۸

‏اصول بسته بندي مواد غذايي

‏مير نظامي ضيابري ،حسين ،۱۳۳۰-

۱۳۸۱ ۶الف،۹م / ۳۷۴‏ TP

۱۳۸۱

‏اصول بسته بندي مواد غذايي

‏ميرنظامي ضيابري ،حسين ،۱۳۳۰-

۶الف/،۸الف/ ۲۰۱‏ SF

۱۳۵۷

‏اصول بهداشت دام

‏امين الصحه ،ژاله

۶الف،۶ف/ ۶۱‏ SF

۱۳۷۳

‏اصول بهداشت دام و طيور

‏فضايلي نژاد،فريدون ،۱۳۱۶-

۱۳۸۴ ۶الف۶ف/ ۶/۳۷۳‏ TP

۱۳۸۴

‏اصول بهداشت در مراكز تهيه ،نگهداري و توزيع مواد غذايي

‏فضل آرا،علي

۶الف،۹ن / ۱۴۵‏ TD

۱۳۶۴

‏اصول بهداشت محيط

‏نيكخواه ،عباس

۶الف،۸ر/ ۶۰۱‏ RA

۱۳۷۵

‏اصول بهداشت مواد غذايي

‏ركني ،نوردهر،۱۳۱۷-

۱۳۸۱ ۶الف،۲پ /،۳۷۲‏ TP

۱۳۸۱

‏اصول بهداشت وايمني كار در صنايع مواد غذايي : پيش نياز سيستم هايHACCP

‏پايان ،رسول

۶ الف ۵۴/۹۶۱‏ SF\

۱۳۸۱

‏اصول بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي گاو و گاوميش

‏ذريه زهرا،جليل

۶الف/،۴ف/ ۲۵۷‏ SF

۱۳۴۶

‏اصول بهداشت و صنايع شير

‏فرخنده ،عباس

۱۳۶۹ ۶الف/ ۶۲۰‏ RC

۱۳۶۹

‏اصول بيماريهاي تغذيه

-

۶الف/،۲د/ ۳۴۵‏ QH

۱۳۶۲

‏اصول بيوشيمي

‏دانيال زاده ،آلبرت

۶الف،۹پ / ۲/۵۱۴‏ QP

۱۳۶۴

‏اصول بيوشيمي اصول و روشها

‏پورخوشبخت ،يوسف

۶الف/،۷م / ۲/۵۱۴‏ QP

۱۳۶۲

‏اصول بيوشيمي باليني

‏ملك پور،اكبر

۱۳۸۳ ۶الف،۹ل / ۴۱۵‏ QD

۱۳۸۳

‏اصول بيوشيمي لنينجر

‏لنينگر،آلبرت

۶الف،۶و/ ۹۱۴‏ SF

۱۳۷۶

‏اصول بيهوشي دامپزشكي

‏وصال ،ناصر،۱۳۴۰-

۶الف،۶و/ ۹۱۴‏ SF

۱۳۸۴

‏اصول بيهوشي دامپزشكي

‏وصال ،ناصر،۱۳۴۰-

۶الف/،۲ر/ ۱۱۱‏ RB

۱۳۶۹-

‏اصول پاتولوژي

‏رابينز،استانلي ليونارد،۱۹۱۵-

۶الف/،۲ج / ۳۷۰‏ TP

۱۳۶۴

‏اصول پراس-سينگ موادغذايي

‏جاسلين ،مي نارد الكساندر،۱۹۰۴-

۱۳۷۲ ۶الف/،۹ز/ ۴۸۷‏ SF

۱۳۷۲

‏اصول پرورش طيور

‏زهري ،مرادعلي ،۱۳۱۱-

۱۳۷۸ ۶الف،۴ر/ ۴۸۷‏ SF

۱۳۷۸

‏اصول پرورش طيور

‏رز

۱۳۶۰/ ۶الف/،۹ز/ ۴۸۷‏ SF

۱۳۶۰

‏اصول پرورش طيور

‏زهري ،مرادعلي ،۱۳۱۱-

۶الف،۵الف/ ۲۰۸‏ SF

۱۳۷۹

‏اصول پرورش گاوهاي شيرده

‏اشميت ،گلن هنري ،۱۹۳۱-

۶الف،۵الف/ ۲۰۸‏ SF

۱۳۷۱

‏اصول پرورش گاوهاي شيري

‏اشميت ،گلن هنري ،۱۹۳۱-

۱۳۷۷ ۶الف،۲و/ ۴۳۴‏ QL

۱۳۷۷

‏اصول تشخيص و اهميت بهداشتي بندپايان

‏واكر،آلن

۶الف،۹ط/ ۷۸‏ RC

۱۳۶۹

‏اصول تشخيصي راديولوژي باليني : به انضمام ۷۵۶ تصوير راديوگرافيك و ۸۵ شكل شماتيك

‏طهماسب پور،حميدرضا،۱۳۳۸- ،گردآورنده و مترجم

۶الف/،۷س / ۵۵۱‏ TX

۱۳۵۳

‏اصول تغذيه تجربي

‏سعادت نوري ،منوچهر

۶الف/ ۹۵‏ SF

۱۳۵۸-۱۳۷۱

‏اصول تغذيه دام و طيور

-

۱۳۷۸ ۶الف،۲ر/ ۲۱۶‏ RM

۱۳۷۸

‏اصول تغذيه رابينسون

‏رابينسون ،كارين هاگدن

۶الف/،۴الف/ ۹۵‏ SF

۱۳۷۱

‏اصول تغذيه علمي و عملي نشخواركنندگان

‏ارسكوف،اي. ار.

۶الف،۸ك/ ۹۵‏ SF

۱۳۸۰

‏اصول تغذيه نشخوارگان و تك معده اي ها

‏كمال زاده ،عزيزالله

۶الف،۸ح / ۷۸۴‏ RA

۱۳۷۹

‏اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي

‏حلم سرشت ،پريوش ،۱۳۳۳-

۱۳۷۴ ۶الف،۴چ / ۹۵‏ SF

۱۳۷۴

‏اصول تغذيه و خوراك دادن دام

‏چرچ

۶الف،۴آ/ ۱۶۷‏ SH

۱۳۶۳

‏اصول تكثير و پرورش ماهي

‏آذري تاكامي ،قباد

۶الف/،۹ج / ۵/۹۳‏ QP

۱۳۶۱

‏اصول تكنيكهاي انعقاد خون

‏جواهري ،حسن

۶الف/،۹ج / ۱۴۵‏ RB

۱۳۶۱

‏اصول تكنيكهاي خون شناسي

‏جواهري ،حسن

۶الف/،۲ه/ ۸۱‏ RC

۱۳۶۲

‏اصول تندرستي و شناخت بيماريها

‏هاتن ،سامويل كينگ ،۱۸۷۷-

۶الف،۸ح / ۲۵۹‏ SF

۱۳۷۰

‏اصول تهيه شير

‏حكمتي ،مجيد

۶الف/،۸ح / ۲۵۹‏ SF

۱۳۵۶

‏اصول تهيه شير

‏حكمتي ،مجيد

۶الف،۳ف/ ۸۲۳۰‏ NA

۱۳۷۳

‏اصول تيپ بندي جايگاه هاي دام در اقاليم مختلف كشور

‏فخارطوسي ،محمد

۱۳۷۷ ۶الف/ ۹۱۵‏ SF

۱۳۷۷

‏اصول درمان شناسي در دامپزشكي

-

۴د،۲ب / ۵/۲۱۱‏ BP

۱۳۵۰

‏اصول دين براي خانواده

‏برقعي ،رضا،۱۳۰۳ - ۱۳۷۵

۶الف،۳م / ۸۹۵‏ R

۱۳۵۶

‏اصول راديوبيولوژي اثر پرتو يونساز بر روي موجود زنده

‏محتشمي ،بهمن

۱۳۴۵ ۶الف،۲م / ۱۲۱‏ BF

۱۳۴۵

‏اصول روانشناسي

‏مان ،نورمن لسلي ،۱۹۰۲-

۱۳۵۲ ۶الف،۲م / ۱۲۱‏ BF

۱۳۶۴

‏اصول روانشناسي : اصول سازگاري آدمي

‏مان ،نورمن لسلي ،۱۹۰۲-

۶الف/،۸ل / ۱۲۱۱‏ RA

۱۳۶۹

‏اصول زهرشناسي

‏لوميس ،تد ا.

۶الف/،۴ك/ ۴۳۱‏ QH

۱۳۶۳

‏اصول ژنتيك انساني و بيماريهاي ارثي

‏كريمي نژاد،محمدحسن

۱۳۷۴ ۶الف،۲ك/ ۱۹۶۲‏ TS

۱۳۷۴

‏اصول سردخانه هاي گوشت : مديريت و نحوه عمل سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحدF. A. O

‏كانو مانوز،جرمن

۱۳۷۹ ۶الف،۹ش / ۱۲۱۱‏ RA

۱۳۷۹

‏اصول سم شناسي تركيبات شيميايي ف خطرات و منافع آنها

‏شيفر،برونو،۱۹۲۹-

۱۳۸۰ ۲ش ،۵ت / ۷/۷۸‏ RC

۱۳۸۰

‏اصول سيستم هاي تصويرگر پزشكي

‏شانگ ،كرك

۱۳۷۸ ۶الف۴آ/ ۱۰۱‏ RD

۱۳۷۷

‏اصول شكستگي ها و ارتوپدي

‏آدامز،جان كرافورد

۶الف،۸گ / ۲/۷۵‏ QD

۱۳۶۲-

‏اصول شيمي تجزيه

‏گلابي ،مهدي

۶الف،۴ف/ ۴۱۵‏ QD

۱۳۶۳- ۱۳۷۱

‏اصول شيمي و بيوشيمي

‏فرزامي ،بيژن

۶الف/ ۲۰۱‏ SF

۱۳۷۱،۱۳۶۷

‏اصول صحيح گاوداري

-

۱۳۷۸ ۶الف،۲الف/ ۹۹۱‏ SF

۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ ج . ۱ .۱۳۷۸

‏اصول طب داخلي دامپزشكي

‏اتينگر،استيون

۶الف/،۹ن / ۱۸۰‏ HB

-

‏اصول علم اقتصاد

‏نوشين

۶الف،۹الف/ ۳۶۴‏ TX

۱۳۶۳

‏اصول علم تغذيه

‏امين پور،آزاده ،۱۳۳۵-

۶الف۹پ / ۴۸۷‏ SF

۱۳۷۸

‏اصول علم طيور

‏پوررضا،جواد ۱۳۲۷-

۱۳۸۴ ۲ش ،۸ح /،۵/۵۱۱‏ SF

۱۳۸۴

‏اصول علمي و عملي پرورش جوجه شترمرغ

‏حميديه ،هرمز

۶الف/،۹پ / ۴۸۷‏ SF

۱۳۷۰

‏اصول علمي و عملي پرورش طيور

‏پوررضا،جواد

۱۳۸۵ ۶الف،۳ن ۳۰۰‏ RM

۱۳۸۵

‏اصول فارماكولوژي:

‏نجف زاده ،حسين

۶۹الف/،۲ط/ ۷۴۱‏ B