یک روز با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی

یک روز با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی