کلاسهای آموزش مجازی در دانشکده دامپزشکی

کلاسهای آموزش مجازی در دانشکده دامپزشکی


کلاسهای آموزش مجازی در دانشکده دامپزشکی

 

برنامه کلاسهای آموزش مجازی گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی در بخش معاونت آموزشی دانشکده / آموزش مجازی جهت دسترسی دانشجویان گرامی بارگذاری شد.