تابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته 1" (ویژه دانشجویان)