آیین تقدیر و معرفی رییس جدید دانشکده دامپزشکی

آیین تقدیر و معرفی رییس جدید دانشکده دامپزشکی