آخرین مهلت تسویه مرحله نهایی گرنت سال 1397

آخرین مهلت تسویه مرحله نهایی گرنت سال 1397

آخرین مهلت تسویه مرحله نهایی گرنت سال 1397 روز سه شنبه مورخ 31 / 02 / 98 می باشد، و این تاریخ قابل تمدید نیست.