کتابخانه دانشکده دامپزشکی

اخبار کتابخانه

کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

سری یازدهم کتب جدید قابل استفاده برای کاربران در پرتال بارگذاری شد.

سری یازدهم کتب جدید قابل استفاده برای کاربران در پرتال بارگذاری شد.

تابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند:

تابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته 1" (ویژه دانشجویان)

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات