کارکنان کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

نوع استخدام

عکس

نسرین نجفی

رئیس 

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

رسمی

 

 


 

 

سکینه ثابتی

 

کارشناس 

 

لیسانس کتابداری

رسمی


 

 

 

 

 

خدیجه گشاس

 

کارشناس 

 

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

 

رسمی