کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حمید زلکی

مسئول امور عمومی

4006

سید حکیم موسوی

حسابدار

4008

بهنام پاسدار

کارپرداز دانشکده

4036

سیدعزیزالله احمدپور

تکنسین دام کوچک

4054

مریم تسلیم

مسئول دبیرخانه

4004

آزاده اکبریان

کارشناس پژوهشی

4016

عاطفه گشتاسبی

کارشناس پژوهشی

4016

محمد جلالی عزیزپور

مسئول بخش انفورماتیک

4009

ناهید ابراهیمی منش

گروه علوم پایه  و پرتال دانشکده

4095

منا عباسی

کارشناس دفتر مجله

4010

معصومه گزنی

کارمند سایت

4009

فاطمه بهداروند

کارشناس بخش پاتولوژی

4116

حسین بهداروند

تکنسین بخش کالبد گشایی

4117

نسرین نجفی

رئیس کتابخانه

4007

سکینه ثابتی

کارشناس کتابخانه

4007

علی مراقی

انبار دار

4007

شیدا ارزانی

کارشناس اموزش

4012

مراد مرادی

کارمند آموزش

4011

اسفندیار حسینوند

سمعی بصری

4014

خدیجه خاتین زاده

مسئول دفتر  گروه علوم درمانگاهی

4041

فرشید تونی

تکنسین آز کلینیکال

4046

حسین لویمی

تکنسین بخش رادیولوژی

4048

شاهین وحدتی فر

تکنسین بخش مامایی

4049

رشید جهانگیربابادی

تکنسین بخش داخلی دام بزرگ

4050

امیر امیری

امین اموال دانشکده

4022

علیرضا کاظمی ممبینی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

4001

مریم شکوهمند

کارشناس بخش آبزیان

4054

مصطفی سبزواری زاده

کارشناس بخش فیزیولو‍ژی

4145

مجید نوروزی

تکنسین بخش جراحی

4055

فرهاد راهداری

مسئول فنی دانشکده

4042

روح انگیز مندنی زاده

کارمند آموزش

4011

فخری کیانی دهکردی

کارشناس بخش فارماکولوژی

4096

رحمن ایرانشاهی

کارشناس بخش بافت شناسی

4099

عبدالرحیم فتحی

تکنسین بخش آناتومی

4205

مریم داغری

کارشناس آز ویروس

4211

فاطمه خواجه

کارشناس آز انگل شناسی

4218

بابک سهیلی

تکنیسین بخش بیوشیمی

4200

محمد بلوطکی

مسئول خرید بیمارستان

4036

عبدالله افشه

نامه رسان

4000

عبود منابی

آبدارچی

4031

رحیم فرطوسی

باغبان

4

علی بیت جادر

نیروی خدماتی

 

طاها شریفی

نیروی خدماتی

 

عادل غلیم پور

نیروی خدماتی

 

غلامرضا حسین پور

نیروی خدماتی

 

محمد منشداوی

نیروی خدماتی

 

سید صادق ن‍ژادحسینی

نیروی خدماتی

 

علی اکبری

نیروی خدماتی

 

محمد تاب

نیروی خدماتی

 

امید نازاری

نیروی خدماتی