معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 
دکترای تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه پاتوبیولوژی
سال تولد : ۱۳۵۳
متولد :  اهواز
پست الکترونیکی:  mh.jalali@scu.ac.ir
ایمیل معاونت پژوهشی :  research.vet@scu.ac.ir