معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی

معاونت آموزشی 

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی شهریاری  

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران

مرتبه علمی : دانشیار
سال تولد : 1345 

محل تولد : ایذه

پست الکترونیکی : alishhrr@yahoo.com

تلفن داخلی : 4103

تلفن مستقیم :

 مشاهده صفحه شخصی

English page
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )