بستن

امور آموزشی

آموزش

 آموزش 
 
   

درحال حاضر آقای دکتر دکتر علی شهریاری مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی را بر عهده دارند.

اهم وظایف معاونت آموزشی دانشکده عبارتست از:

نظارت و اجرای کلیه امور آموزشی دانشکده

برنامه ریزی  درسی جهت کلیه دروس دوره دانشجویان دکتر ی تخصصی و عمومی و دانشجویان دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

برنامه ریزی امتحانات و برگزاری آن 

پرسنل آموزش دانشکده عبارتند از:

خانم  ارزانی، کارشناس، مسئول واحد آموزش

  خانم مندنی زاده کارشناس دوره دکترای عمومی

  آقای  مرادی   کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی

خانم گشتاسبی کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

دروس دوره دامپزشکی به دو مرحله پیش درمانگاهی و علوم درمانگاهی تقسیم می شود.

دروس مرحله اول (پیش درمانگاهی)

نیمسال اول

نام درس

واحد

پیش نیاز

فارسی عمومی

3

 

معارف اسلامی 1

2

 

تربیت بدنی 1

1

 

فیزیک پزشکی

2

 

بیوشیمی 1

2

 

جانور شناسی

3

 

کالبدگشایی پایه یا آناتومی پایه

2

جانور شناسی

زبان خارجه

3

 

جمع

18

 

 نیمسال دوم

نام درس

واحد

پیش نیاز

بیوشیمی 2

4

بیوشیمی 1

کالبد‌شناسی مقایسه‌ی 1 یا آناتومی 1

5

آناتومی پایه

بافت شناسی 1

3

آناتومی پایه – جانورشناسی

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی (1)

اخلاق اسلامی

2

 

زبان تخصصی 1

2

زبان عمومی

آمار حیاتی

2

-

جنین شناسی

1

آناتومی پایه

جمع

20

 نیمسال سوم

نام درس

واحد

پیش نیاز

کالبدگشایی مقایسه‌ی 2 یا آناتومی 2

5

آناتومی 1

بافت‌شناسی 2

3

بافت‌شناسی 1

معارف اسلامی 2

2

-

فیزیولوژی 1

4

آناتومی پایه

ماهی شناسی

2

جانور شناسی عمومی

ژنتیک حیوانی

2

-

مبانی کامپیوتر

2

 

جمع

20

 نیمسال چهارم

نام درس

واحد

پیش نیاز

فیزیولوژی 2

5

فیزیولوژی 1

تکثیر و پرورش ماهی

2

ماهی شناسی عمومی

اصول تغذیه دام

4

بیوشیمی 2 – فیزیولوژی 2 (هم نیاز)

بهداشت و پرورش دام

4

آناتومی و 2 فیزیولوژی 2 (هم نیاز)

اصول اصلاح نژاد دام

1

ژنتیک، بهداشت و پرورش دام (هم نیاز)

تغذیه اختصاصی دام

1

اصول تغذیه دام و بهداشت و پرورش دام (هم نیاز)

تاریخ اسلام

2

 

جمع

18

 

نیمسال پنجم

نام درس

واحد

پیش نیاز

آسیب‌شناسی عمومی (پاتولوژی عمومی)

4

فیزیولوژی 1 و 2 بافت‌شناسی 2

فارماکولوژی 1

4

بیوشیمی 2 – فیزیولوژی 2

باکتری شناسی عمومی

3

ژنتیک،بیوشیمی 2، فیزیولوژی 2

ایمنی شناسی و سرم شناسی

3

بیوشیمی 2، فیزیولوژی 2، باکتری عمومی‌(هم‌نیاز)

انگل شناسی و بیماریهی انگلی

3

ایمنی‌شناسی‌هم‌نیاز، پاتولوژی عمومی – 
فارماکولوژی (1)

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

2

 

جمع

20

 

 نیمسال ششم

نام درس

واحد

پیش نیاز

باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی

4

باکتری عمومی، ایمنی- پاتولوژی عمومی

فارماکولوژی 2

3

فارماکولوژی 1

آسیب‌شناسی اختصاصی، پاتولوژی اختصاصی

4

پاتولوژی عمومی و ویروس ‌شناسی

قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی دام

2

فارماکولوژی 1، ایمنی، پاتولوژی عمومی

انگل‌شناسی و بیماریهای (2) کرم‌های پهن

2

ایمنی‌شناسی، پاتولوژی عمومی، فارماکولوژی 1

تغذیه اختصاصی طیور

1

اصول تغذیه دام، بهداشت و پرورش طیور

ویروس شناسی و بیماریهای ویروس

4

باکتری عمومی، ایمنی، پاتولوژی عمومی، فامارکولوژی 1

جمع

20

 

 نیمسال هفتم

نام درس

واحد

پیش نیاز

بهداشت و پرورش طیور

3

فیزیولوژی 2 و آناتومی 2

انگل شناسی و بیماریهای انگلی (3) تک یاخته

2

ایمنی شناسی، پاتولوژی عمومی، فارماکولوژی 1،

انگل شناسی و بیماریهای انگلی 4 بند پایان

2

پاتولوژی عمومی، فارماکولوژی 1

بهداشت و بازرسی گوشت

3

باکتری اختصاصی، پاتولوژی اختصاصی،

صنایع مواد غذایی با منشاء دامی

2

باکتری عمومی، ویروس، ایمنی، قارچ و انگلی

بهداشت و صنایع شیر

2

قارچ شناسی، ویروس، انگل‌شناسی

کنترل کمی و کیفی مواد غذایی

4

بیوشیمی و بیماریهای مشترک

اصول معاینه دام

2

فیزیولوژی – آناتومی 2

جمع

20

 

 دروس مرحله دوم (علوم درمانگاهی)                            ابتدای صفحه

نیمسال هشتم

نام درس

واحد

پیش نیاز

مامایی دامپزشکی

4

فیزیولوژی 2، فارماکولوژی 2

بیماری متابولیک دام

2

اصول تغذیه دام

بیماری اندامهای حرکتی

1

اصول جراحی و هوشبری (هم نیاز)

بیماریهای ماهی

2

ویروس، انگل، قارچ، تکثیر و پرورش ماهی، باکتری شناسی

بیماریهای مشترک انسان و دام

1

باکتری عمومی، ویروس و انگل

کلینیکال پاتولوژی

4

بیوشیمی2 ، معاینه دام، ایمنی و قارچ

پرورش و بیماریهای زنبور عسل

2

جانور شناسی، باکتری عمومی

اصول جراحی و هوشبری

2

فارماکولوژی 2 – آناتومی 2

بیماریهای طیور

2

ویروس شناسی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی

جمع

20

 

 نیمسال نهم

نام درس

واحد

پیش نیاز

جراحی عمومی دامهای بزرگ

3

بیماری اندامهای حرکتی، اصول جراحی و هوشبری

جراحی عمومی دامهای کوچک

2

بیماری اندامهای حرکتی، اصول جراحی و هوشبری

بیماریهی درونی دامهای بزرگ

4

کلینیکال پاتولوژی

بیماری درونی دامهای کوچک

2

کلینیکال پاتولوژی

مسمومیت‌های دام

1

فارماکولوژی 2

بیماریهای تولید مثل دام

3

مامایی دامپزشکی

رادیولوژی دامپزشکی

2

جراحی و هوشبری، فیزیک پزشکی، معاینه دام

جمعیت و تنظیم خانواده

2

-

جمع

19

 

 نیمسال دهم

نام درس

واحد

پیش نیاز

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای بزرگ

2

بیماریهای داخلی درونی دامهای بزرگ

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای کوچک 

2

بیماریهای داخلی درونی دامهای کوچک

عملیات درمانگاهی مامایی

2

مامایی

عملیات درمانگاهی طیور

2

بیماریهای طیور

عملیات درمانگاهی جراحی

2

جراحی عمومی دامهای بزرگ و کوچک

اصول همه گیر شناسی

2

باکتری عمومی، ویروس، انگل و قارچ

اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام

1

مامایی دامپزشکی

اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری

2

پاتولوژی اختصاصی

متون اسلامی

2

 

پایان‌نامه 1

2

 

جمع

19

 

 نیمسال یازدهم

نام درس

واحد

پیش نیاز

عملیات دوره انترنی دامهای بزرگ 1

2

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای بزرگ

عملیات دوره انترنی دامهای کوچک 1

1

عملیات درمانگاهی داخلی دامهای کوچک

عملیات دوره انترنی بیماریهای طیور1

1

عملیات درمانگاهی طیور

عملیات دوره انترنی جراحی دامهای‌بزرگ 1

2

جراحی عمومی دامهای بزرگ

عملیات دوره انترنی جراحی دامهای کوچک 1

1

جراحی عمومی دامهای کوچک

عملیات دوره انترنی مامایی 1

2

مامایی دامپزشکی

عملیات دوره انترنی آزمایشگاه مرکز تشخیص

1

کلینیکال پاتولوژی

پایان‌نامه 2

2

-

جمع

12

 

 نیمسال دوازدهم

نام درس

واحد

پیش نیاز

عملیات دوره انترنی داخلی دامهای بزرگ 2

2

عملیات دوره انترنی دامهای بزرگ 1

عملیات دوره انترنی داخلی دامهای کوچک 2

1

عملیات دوره انترنی دامهای کوچک 1

عملیات دوره انترنی بیماریهای طیور 2

1

عملیات دوره انترنی بیماریهای طیور 1

عملیات دوره انترنی جراحی دامهای بزرگ 2

2

عملیات دوره انترنی بیماریهای جراحی دامهای بزرگ 1

عملیات دوره انترنی جراحی دامهای کوچک 1

1

عملیات دوره انترنی بیماریهای جراحی دامهای کوچک 1

عملیات دوره انترنی مامایی 2

2

عملیات دوره انترنی مامایی 1

عملیات دوره انترنی کالبدگشایی مرکز تشخیص

1

اصول کالبدگشایی نمونه‌برداری

پایان‌نامه 2

2

-

جمع

12

 

 

گالری تصاویر دانشجویان

دانشجویان عزیز

این صفحه به منظور ارائه کارهای دانشجویان عزیز دانشکده دامپزشکی اهواز طراحی گردیده است. در حال حاضر آلبوم عکسی از دانشجویان ورودی های مختلف با همکاری آموزش دانشکده تهیه گردیده است که در اختیار عموم قرار می گیرد

در صورتی که عکسی دسته جمعی دارید که مناسب آلبوم عکس می باشد ارسال کنید تا در سایت قرار گیرد.

در صورتی که تمایل دارید دیگر افراد بتوانند در موقع لزوم یا ایام تعطیل یا بعد از دانش آموختگی با شما تماس بگیرند میتوانید پست الکترونیکی خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی به آدرس vetahvaz@scu.ac.ir ارسال تا در اولین فرصت به درج آن در سایت اقدام گردد. در صورت مشاهده هر گونه اشتباه در پست الکترونیکی با آدرس الکترونیکی سایت مکاتبه نمایید.از همکاری همه دانشجویان گرامی استقبال می شود.

  دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

 دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 76-1375 (نوبت دوم)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 77-1376 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 78-1377 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 79-1378 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 80-1379 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 81-1380 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 82-1381 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 82-1381 (نوبت دوم)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی 82-1381 (نوبت دوم)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 83-1382 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 83-1382 (نوبت دوم)

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی 83-1382 (نوبت دوم)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 84-1383 (نوبت اول)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 84-1383 (نوبت دوم)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 85-1384 (روزانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 85-1384 (شبانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 85-1384 (روزانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 85-1384 (شبانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 86-85 (روزانه)

 دکتری حرفه ای ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 (شبانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 87-86 (روزانه)

دکتری حرفه ای ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 87-86 (شبانه)

 دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 90شبانه  (بهمن)

دکتری حرفه ای ورودی سال تحصیلی 89 (شبانه)