اموال دانشکده

مسئول اموال دانشکده : آقای امیر امیری   شماره تماس داخلی : 4022